ກ່ຽວກັບແວ໊ປໄຊທ໌

ທີ່ນີ້ແມ່ນ ແວ໊ປໄຊທ໌ ຂອງ ວັດລາວສັນຕິທັມ ເມືອງ ຝອດສມິທ, ຣັຖ ອາແຄນຊໍ, ສຫະຣັຖ ອາເມຣິກາ

ນໍ້າເບີ ໂທຣະສັບ ຂອງວັດແມ່ນ +1 (479) 434-6776