ແຜນທີ່ຂອງວັດ

ທີ່ຢູ່ຂອງ ວັດລາວສັນຕິທັມ ແມ່ນ:

4625 Armour St. Fort Smith, AR 72904

wat map